Innvandring

Ny politikk overfor irakere

Irakiske asylsøkere i Norge skal nå få søknader behandlet som i Danmark og Sverige. Norge slutter dermed å gi søkere opphold fordi de kommer fra et bestemt område. Alle søknader skal behandles på individuelt grunnlag.

Fra og med 1. november er UDI pålagt av regjeringen å behandle irakiske asylsøkere på individuelt grunnlag. Regjeringen har lagt om politikken fordi innstramninger i Sverige og Dabmark overfor denne gruppen, førte til en massiv asylstrøm fra Irak til Norge.

Som ein del av tiltaka for å avgrense asylankomstane til Noreg, gir Arbeids- og inkluderingsdepartementet instruks til Utlendingsdirektoratet om endring av praksis i behandlinga av asylsaker frå Irak. Instruksen blir sett i verk straks.

– Det viser seg at praksisen i Noreg ved handsaming av asylsakar frå nokre særskilte område i Irak, har vore meir liberal enn den praksisen Sverige og Danmark har hatt. Med denne instruksen blir norsk praksis endra, slik at han blir lik den svenske og danske, seier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Noregs flyktning- og asylpolitikk blir fastsett av norske styresmakter. For å avgrense asylankomstane frå personar som ikkje fyller vilkåra for vern, skal Noregs praksis i hovudsak vere lik praksisen i andre land vi kan samanlikne oss med.

– Denne instruksen er ei viktig oppfølging av regjeringa sine innstrammingstiltak, seier statsråden.

Det blir slutt på å gi opphaldsløyve fordi asylsøkjaren kjem frå eit bestemt område i Irak. Alle saker skal frå 1. november vurderast på individuelt grunnlag.

IMDI: Innstramming av praksis for asylsaker frå Irak