Statistikk

Nordmenn i minoritet

PRESSEMELDING: I mai i år la Statistisk Sentralbyrå (SSB) frem en ny befolkningsfremskrivning. Nok en gang viser det seg at SSBs høyeste prognose for innvandrerbefolkningens demografiske utvikling, er estimert såpass lavt at det kan stilles spørsmål ved om det kan betraktes som et reelt høyalternativ. SSB mener at nettoinnvandringen vil nå en topp på 48.000 om to år, i 2010, og deretter avta jevnt og trutt frem til 2060. Vi spør om hvor realistisk dette er, både ved at nettoinnvandringen vil nå en topp allerede om to år, for deretter å synke?

Ikke minst spør vi hvor realistisk er dette i fremskrivningsperiode på 52 år, hvor innvandrerbefolkningen forventes å bli nær seksdoblet, samtidig som vi vet at det er klar tendens til at en større innvandrerbefolkning fører til mer innvandring gjennom familiegjenforening? Til sammenligning var nettoinnvandringen rekordhøy i 2007 på ca. 40.000, som igjen var 16.000 flere enn rekordåret før, og for 2008 kan det se ut til å bli en ny rekord.

HRS har ved bruk av SSBs egne metoder og tall påtatt seg et oppdrag som burde vært SSBs eget ansvar. Til tross for de svakheter vi mener ligger i SSB sitt høyalternativ, har vi tatt utgangspunkt i SSBs egne prognoser og kan for første gang i Norge presentere en befolkningsfremskrivning for Oslo. Den viser at nordmenn kan bli i minoritet i 2029. Størstedelen av innvandrerne vil ha ikke-vestlig bakgrunn.

Vi understreker at vi benytter den samme vekstrate som SSB gjør i sin egen fremskriving.

I SSBs fremskrivninger setter SSB en strek ved 2060, mens vi har videreført fremskrivningen til år 2100. Resultatet viser at nordmenn kan bli i minoritet før utgangen av århundret.

Vi har også gjennomført en befolkningsfremskrivning for Sverige, ettersom utviklingen demografisk i vårt naboland, også vil ha konsekvenser for Norge. Resultatet viser at Sverige kan ha en majoritet innvandrere i 2049.

SSB endret begrepsbruken i sommer. Begrepene første- og andregenerasjon er erstattet med innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Dette innebærer blant annet at heretter omfatter ”innvandrerbefolkningen” kun førstegenerasjonsinnvandrere. Det sies også at norskfødte med innvandrerforeldre i mindre grad vil inkluderes i ulike statistikker. Dette bekymrer oss, da våre politikere og beslutningsorgan, trenger mest mulig eksakt viten for å kunne utforme en politikk som kan møte reelle utfordringer. All den tid integrasjonsproblemer fortsetter i andregenerasjon, og kanskje også tredjegenerasjon, er det svært uheldig for politikkutforming å gjøre disse gruppene mer utilgjengelig statistisk sett. Kun ved mest mulig eksakt viten, kan vi lykkes med å integrere nye borgere inn i samfunnet, både utdannelsesmessig, yrkesmessig, sosialt og verdimessig.

At innvandrere innen et gitt tidsperspektiv kan utgjøre en majoritet i Oslo og Norge trenger ikke være et problem i seg selv, men spørsmålet er blant annet om dette er en styrt og ønsket utvikling med forankring i Norges befolkning. En dramatisk endring av befolkningssammensetningen kan ha større betydning for Norges fremtid enn et eventuelt medlemskap i EU, men sistnevnte er altså to ganger blitt lagt ut til folkeavstemning, mens førstnevnte er gjort så sensitivt at det knapt lar seg diskutere offentlig. Her kan du lese notatet: Hvem er Norges innbyggere i fremtiden?
HRS kan kontaktes ved informasjonsleder Hege Storhaug, tlf 22 33 80 01 eller mobil 90 66 01 06.
PS: For dere som har fått pressemeldingen på e-post: Vi beklager masseutsendelsen hvilket skyldes en feil i e-post-programmet.