Statistikk

Flyktninger i Norge

Ny statistikk fra SBB viser at ved inngangen av 2008 bodde det 132 400 personer med en eller annen flyktningbakgrunn i Norge. Barn som er født i Norge av denne gruppen er ikke regnet med. De to største av gruppene kom fra Irak og Somalia, med henholdsvis 17 600 og 15 500 personer som hadde fått en eller annen flyktningstatus fra disse landene.

Begrepet ‘person med flyktningbakgrunn’ brukes av SSB om personer som en gang har kommet til Norge av fluktgrunner og familieinnvandrede til disse. Også de som opprinnelig kom av andre grunner, men senere har fått en eller annen flyktningtillatelse, er telt med. Med fluktgrunner menes at vedkommende har fått beskyttelse i Norge, uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter Gènevekonvensjonen. Dette tolkes dit hen at det som SSB omtaler som flyktninger, også omfatter de som har fått opphold av grunner som vern og på humanitært grunnlag.

SSBs statistikk forteller at av de 132 400 personer med en eller annen flyktningbakgrunn i Norge er nesten 100 000 regnet som det SSB kaller primærflyktninger, mens de resterende 32 500 er familieinnvandrede til disse.

I løpet av 2007 økte antall personer med en eller annen flyktningbakgrunn med 7 200 personer. Den største økningen for 2007 sto personer med irakisk og somalisk landbakgrunn for, med henholdsvis 1 500 og 800. Det var også en merkbar økning i antall personer med flyktningbakgrunn fra Burma, Afghanistan og Russland.

Av alle de 132 400 har halvparten landbakgrunn fra Asia, mens 24 prosent har landbakgrunn fra Øst-Europa og 22 prosent fra Afrika.

De siste fem årene har den årlige økningen variert mellom 6 000 og 10 000. I 2003 var det personer med flyktningbakgrunn fra Irak, Bosnia-Hercegovina og Vietnam som utgjorde de største gruppene i Norge. Siden den gang har antall personer med flyktningbakgrunn økt fra 93 600 til 132 400, en økning på 38 800.

Det er fremdeles flest med landbakgrunn fra Irak, med 17 600. På fem år har denne gruppen økt med 4 400 personer. Personer med bakgrunn fra Somalia har nå blitt nest største gruppe med i alt 15 500 personer. De siste fem årene har denne gruppa økt med 5 600 personer.

Personer med flyktningbakgrunn fra Irak, Somalia, Afghanistan og Russland er gruppene som har kortest botid i Norge. Vietnamesere er den største gruppen av de som har botid på 20 år og lenger. Av i alt 11 000 personer med flyktningbakgrunn fra Vietnam, har over 5 000 bodd i Norge mer enn 20 år.

Til sammen har 23 200 kommet til Norge gjennom medfølging eller gjenforening. 21 prosent av alle med bakgrunn fra Asia og 24 prosent av de fra Afrika har kommet på denne måten. De øvrige 9 300 har kommet til Norge via ekteskapsinngåelse. Blant disse er nesten to av tre fra Asia.

Oslo har størst antall og andel personer med flyktningbakgrunn, med 37 000 personer. Det er 28 prosent av alle med flyktningbakgrunn og 6,6 prosent av befolkningen i Oslo. Lavest andel finner vi i Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark hvor personer med flyktningbakgrunn utgjorde under 1 prosent av totalbefolkningen per 1. januar 2008.

Spørsmålet er hvordan dette bildet vil endre seg for 2008 og fremover. Etter at Norges nå har tredoblet andelen asylsøkere, er det enda ikke avklart hvor mange av disse som faktisk kvalifiserer til beskyttelse og hvor mange som er grunnløse asylsøkere. Samtidig kommer det fram i dagens Aftenposten.no at andelen asylsøkersøkere ble redusert med 21 prosent i forrige uke – det vil si bare en uke etter at Regjeringen varslet innstramninger. Om reduksjonen alene skyldes de bebude innstramningene vites ikke, men det virker mer sannsynlig enn været (jf. Aftenpostens artikkel) og forklaringer levert av dem som lever av asylsøkerne. Det vil i så fall tilsi at andelen asylsøkere som kommer til Norge kan reguleres gjennom politikk, til tross for at både finansminister Kristin Halvorsen (SV) og UDI-direktør Ida Børresen har hevdet det motsatte.