Statistikk

Statsråd Storberget hevder kriminalitetsutviklingen går i riktig retning

Fra 2004 til 2007 har antall voldtekter økt med hele 28 prosent, mens grov vold med legemsbeskadigelse har økt med 16 prosent. Samtidig er politiets oppklaringsprosent redusert. I Oslo blir 4 av 5 forbrytelser aldri oppklart, og politiet advarer folk mot å bevege seg i store deler av sentrum på kveldstid. Men Storberget er strålende fornøyd.

HRS

I en pressemelding fra justis- og politiminister Knut Storberget (Ap) 23. juli skryter statsråden av de gode resultatene på kriminalområdet, noe som han følger opp i en tale med tittelen ”Norge blir tryggere” 7. august ved å si:

Etter snart tre år med rødgrønn regjering er soningskøen kraftig redusert og kriminalitetsutviklingen går i riktig retning.

På sin skryteliste trekker Storberget spesielt frem reduksjonen i soningskøen, nedgangen i antall vinningsforbrytelser og lave drapstall første halvår av 2008.

Den sterke nedgangen i soningskøen fra 3000 til 830 dommer er meget positivt. Og det er flott at antall vinningsforbrytelser er redusert med om lag 14 prosent fra 2004. Det er også positivt at det kun var registrert 10 drap første halvår 2008. Men antall drap hvert halvår er tross alt så lavt og svingende, at Storberget her bør være meget forsiktig med å antyde at dette representerer en trend. I så fall ender han fort opp med å begå en statistisk feilslutning, hvilket kanskje ikke betyr så mye i et politisk perspektiv. Et tall som varierer mellom 25 og 10 hendelser hvert halvår, er mer et utrykk for tilfeldigheter og flaks enn en statistisk trend. I tillegg viser både SSBs kriminalstatistikk og Politidirektoratet sin siste halvårsstatistikk at kriminalitetsutviklingen i Norge er meget bekymringsfull, innen for eksempel alvorlig voldskriminalitet og voldtekter.

Rekordhøye tall for voldtekter og grov vold

SSBs kriminalstatistikk viser at antall voldtekter har økt med hele 28 prosent fra 2004 til 2007, til en ny trist rekord med i alt 945 registrerte voldtekter. I tillegg økte antall voldtektsforsøk med 20 prosent. I Oslo ble det begått 196 voldtekter i 2007. Det er mer enn en voldtekt annen hver dag i en by med drøyt en halv million innbyggere. I tillegg har det de siste årene oppstått helt ”nye former” for grov voldskriminalitet som gruppevoldtekter, vold mot homofile og terrorforsøk. Disse forbrytelsene var knapt nok kjent i Norge for 10-20 år siden.

Statistikken viser også at det var en klar økning i voldskriminaliteten, spesielt innen grov vold. Antall forbrytelser mot liv, legeme og helse økte med 5 prosent fra 2004 til 2007. Innen den grovere voldskategorien ”legemsbeskadigelse” var det en økning på hele 16 prosent, til 3 300 hendelser. Antall legemsbeskadigelser i 2007 viser derfor nok en trist Norgesrekord. Samtidig viser Storbergets egne tall at antall legemsbeskadigelser med kniv økte med hele 32 prosent fra første halvår 2004 til 2008. Tallene for knivskadde for første halvår 2008 viser trolig enda en alvorlig Norgesrekord – med 184 knivsskadde personer.

Lengre saksbehandlingstid og lavere oppklaringsprosent

Storberget sine tall viser også at politiet sliter med svake resultater. Dette illustreres av at oppklaringsprosenten har gått ned i Storbergets regjeringstid. For volds- og seksualkriminalitet ble oppklaringsprosenten redusert med om lag 2 prosentpoeng fra 2004 til 2008. I Oslo politidistrikt er oppklaringsprosenten så lav som 20,6 prosent. Hele 4 av 5 forbrytelser i Oslo blir altså ikke oppklart. I tillegg reduseres politiets saksbehandlingstid, de siste to årene er den gått fra 111 dager (2006) til 121 dager (2008). Men Storberget er strålende fornøyd. ”Kriminalitetsutviklingen går i riktig retning” sier han, antakelig enda i feriemodus.

Se SSB og Politidirektoratet sin statistikk