Statistikk

Framskriving avdekker sterkt innvandringsvekst

Innvandrerbefolkningen vil øke sterkt i årene framover, fra 460 000 i dag til mellom 1,1 og 2,6 millioner i 2060. Den vil da utgjøre mellom 21 og 31 prosent av den samlede folkemengden. Dette sier SSB, som i dag legger frem en ny framskriving for andelen innvandrere i Norge for perioden 2008-2060.

Statistisk sentralbyrå (SSB) åpner sin presentasjon av framskrivningen med å påpeke at innvandringen har endret seg mye over tid, og har økt spesielt sterkt siste tiden. Videre understreker SSB at ”det er stor usikkerhet om nivået på innvandringen framover. Dette gjør at framskrivingen av innvandrerbefolkningens størrelse og sammensetning vil være svært usikker, særlig på lang sikt.” Med andre ord: innvandringen kan også bli betydelig høyere enn de prognoser som SSB i dag legger frem. I alle fall er det ingenting i Norges nære innvandringshistorie som tilsier at den skal bli mindre, heller ikke i konfliktbildet i verden.

Framskrivingen er fordelt på tre grupper av innvandrerbefolkningen:

· gruppe 1) personer med bakgrunn fra land i EU/EØS/EFTA, Nord-Amerika og Oseania

· gruppe 2) Øst-Europa ellers

· gruppe 3) Afrika, Asia og Latin-Amerika

(Innvandrerbefolkningen med nordisk bakgrunn, som i 2005-framskrivingen ble behandlet som en egen gruppe, er denne gang inkludert i EU/EØS/EFTA).

Nettoinnvandringen, det vil si innvandringsoverskuddet til Norge (etter inn- og utflyttinger), har økt fra 13 000 i 2004 til 39 400 i 2007. Foreløpige tall for 2008 tyder på at nettoinnvandringen fortsetter å øke.

Forklaringen på den høye innvandringen til Norge de siste årene skyldes vesentlig arbeidsinnvandring. Utvidelsen av EU i 2004 og 2007 førte til at borgere av 12 nye land fikk nesten ubegrenset adgang til å bo og arbeide i Norge gjennom EØS-avtalen. Som kjent gjelder dette spesielt polakker, i tillegg til personer fra Litauen, Tyskland, Sverige og en rekke andre land. SSB forventer et fortsatt høyt nivå de nærmeste årene, men med en topp i 2009. Dette forklarer SSB med at det er ventet en gradvis svakere konjunkturutvikling i norsk økonomi, spesielt at inntektsforskjellene mellom Norge og andre land snart vil avta. Deretter antas det at innvandringen fra disse landene (gruppe 1) gradvis vil avta til konstante nivåer fra og med 2040.

Videre heter det fra SSB, at for de to andre gruppene (2 og 3), er det forutsatt at nettoinnvandringen vil være konstant fra og med 2010, med tre ulike nivåer.

Alternativene

SSB operer med tre alternativer for nettoinnvandringen, dvs. lav (MML), mellom (MMM) og høy (MMH), men de har kun publisert mellomalternativet fordelt på de tre overnevnte innvandrergruppene (gruppe 1, 2 og 3).

Framskrivingen viser for mellomalternativet at innvandrerbefolkningen fra gruppe 1 vil fordobles fra dagens 161 000 personer til rundt 320 000 på seks år, dvs. i 2014. I 2060 kan personer fra denne gruppen utgjøre om lag 680 000.

Fra gruppe nummer 2 bor det i dag rundt 50 000 i Norge. Denne gruppen vil ifølge SSB øke svakt, til rundt 100 000 personer i 2024 med mellomalternativet. I 2060 forventes denne gruppen å utgjøre 210 000 ved mellomalternativet.

I dag er det om lag 250 000 personer som har bakgrunn fra gruppe 3. I 2027 vil denne gruppen være omtrent 500 000 ifølge mellomalternativet. I 2060 vil denne gruppen derimot kunne utgjøre 890 000.

For den samlede innvandrerbefolkning for de tre alternativene, lav, mellom og høy, forventes følgende utvikling (her gjengitt fra dagens nivå og omlag hvert tiår frem til 2060, omtrentlige tall, se SSBs tabell):

Lav

Mellom

Høy

I dag

460 000

460 000

460 000

2015

709 000

750 000

810 000

2025

900 000

1 060 000

1 270 000

2035

1 010 000

1 300 000

1 700 000

2045

1 100 000

1 500 000

2 000 000

2055

1 160 000

1 700 000

2 300 000

2060

1 190 000

1 800 000

2 500 000

Ulike fødselsrater

For beregningen av innvandrerkvinnenes fødsler er det brukt ulike fødselsrater. Kvinner fra Europa og ikke-europeiske kvinner som var yngre enn 17 år da de flyttet til Norge første gang, har de siste årene hatt et samlet fruktbarhetstall (SFT) litt over gjennomsnittsnivået i Norge. For disse har SSB antatt at SFT vil nærme seg nivået for hele befolkningen ifølge de tre alternativene, se Befolkningsveksten fortsetter.

Kvinner fra Afrika, Asia og Latin-Amerika som var 17 år eller eldre da de kom til Norge, skiller seg ut med betydelig høyere fruktbarhet enn andre. For disse har SSB antatt at SFT vil utvikle seg omtrent som i FNs siste befolkningsframskrivinger for land med høy fruktbarhet.

Ifølge SSB er det en klar tendens til at innvandrere har noe høyere fruktbarhet enn både i hjemlandet og Norge de første årene etter innvandringen på grunn av familieforening gjennom ekteskap.

For dødeligheten har vi forutsatt det samme for innvandrerbefolkningen som for hele befolkningen, da forskjellene ifølge SSB er små.

Les også Forutsetninger om innvandringen for en nærmere redegjørelse.