Ufrivillige ekteskap

Tvangsekteskap skal kunne straffes som voldtekt

I henhold til et nytt lovforslag som står på trappene i Skottland, kan menn som er involvert i tvangsekteskap, risikere rettsforfølgelse og fengselsstraff som for voldtekt. Skottske muslimer er blant de ivrigste pådriverne for den nye proposisjonen.

Så mange som 300 kvinner antas hvert år å bli giftet bort
mot sin vilje i Skottland. (Det tilsvarende tallet for hele Storbritannia er 3 000).

Praksisen med tvangsgifte er først og fremst utbredt i
muslimske miljøer, og det er derfor interessant å merke seg at det er ledende
representanter for nettopp disse miljøer i Skottland som nå tar til orde for at
tvangsgifting bør kunne rettsforfølges som en kriminell handling, og straffes
som voldtekt. En av de som leder kampanjen for det nye lovforslaget, er
muslimen og parlamentarikeren Bashir Ahmad; en annen er formannen i
Scottish-Islamic Foundation, Osama Saeed.

England har nylig innført lovgivning som vil gjøre det til
en sivilrettslig forseelse å tvangsgifte seg med noen, hvilket i det minste
muliggjør at slike saker kan bringes inn for retten, noe som ikke var tilfellet
tidligere. Men Bashir Ahmad mener at kriminell straffeforfølgelse er veien å
gå, og at det å kunne tiltale både husbond og medsammensvorne familiemedlemmer for
voldtekt, i tilfeller av tvangsekteskap, vil kunne ha en sterk, preventiv virking
innad i de miljøer der denne form for ekteskapsinngåelser arrangeres.

Osama Saeed, på sin side, hevder at det allerede foregår en
positiv utvikling i retning av at antallet tvangsekteskap i Skottland er i ferd
med å reduseres, men legger til at han tror det ville medføre et stort
fremskritt for bekjempelsen av ondet dersom prakisen ble kriminalisert.

Les mer om dette i Scottland on Sunday.

Vi i HRS noterer oss utviklingen i Skottland med stor
interesse. At tvangsekteskap skal kunne rettsforfølges og straffes som voldtekt
er noe vi selv har tatt til orde for gjentatte ganger siden så langt tilbake som
i 2001.