Statistikk

Etterkommere i Danmark kraftig overrepresentert i kriminalstatistikken

En analysepublikasjon om innvandrere i Danmark fra Danmarks Statistik viser at andregenerasjon innvandrere har mer enn dobbelt så høy kriminalitetshyppighet som de med dansk bakgrunn. I aldersgruppen med høyest kriminalitet, 20 - 29 åringer, ble hele 22 prosent av mannlige andregenerasjon funnet skyldig i ett eller flere lovbrudd i 2005. Tilsvarende tall for førstegenerasjon og etniske dansker var henholdsvis 12,5 og 9,8 prosent. Hvorfor har ikke Norge en tilsvarende undersøkelse?

HRS har tidligere henvist til analysepublikasjonen fra Danmarks Statistik i desember i fjor, som viser at innvandrere er spesielt sterkt overrepresentert innen voldskriminalitet.

Undersøkelsen viser at mannlige etterkommere (andregenerasjon, dvs. de som er født i Danmark) var mer enn fem ganger så ofte registrert for voldskriminalitet, som de med dansk bakgrunn. Målt per 1.000 innbygger ble 16,5 blant etterkommerne funnet skyldig i voldskriminalitet, mens tilsvarende tall for førstegenerasjon (dvs. de som er født utenfor Danmark) og de med dansk bakgrunn var 7,1 og 3,0. Statistikken viser at etterkommere (og førstegenerasjon) også er sterkt overrepresentert innen andre former for kriminalitet, som sedelighets- og vinningsforbrytelser. Det er spesielt de ikke-vestlige innvandrerne som re registrert med mye kriminalitet. Ikke-vestlige innvandrere ble for eksempel fem ganger så ofte funnet skyldige i voldskriminalitet som vestlige innvandrere.

Etterkommere mer kriminelle enn førstegenerasjon

Et sentralt funn i statistikken er at mannlige etterkommere har langt høyere kriminalitetshyppighet enn førstegenerasjon. Dette gjelder for samtlige hovedgrupper av forbrytelser. Etterkommere ble for eksempel dobbelt så ofte siktet for volds- og vinningskriminalitet som førstegenerasjon.

Også blant kvinnene er etterkommerne mer kriminelle enn førstegenerasjon. Kvinnelige etterkommere ble dobbelt så ofte kjent skyldig i voldskriminalitet som førstegenerasjon, og hele fem ganger så ofte som kvinner med dansk bakgrunn.

Fortsatt markant overrepresentasjon selv om det kontrolleres for alder og sosial bakgrunn

Undersøkelsen viser også at førstegenerasjon og etterkommere har en klart høyere kriminalitetshyppighet enn de med dansk bakgrunn, selv om det korrigeres for alder og sosioøkonomisk bakgrunn. Korrigert for alder og sosial bakgrunn, begår mannlige ikke-vestlige innvandrere 46 prosent mer voldskriminalitet enn de med dansk bakgrunn. Også blant kvinner har ikke-vestlige innvandrere høyere kriminalitetshyppighet enn menn, selv om det korrigeres for sosial bakgrunn. Dette gjelder spesielt for vinningsforbrytelser.

Behov for tilsvarende undersøkelser i Norge og Sverige

Kriminalstatistikk fra både Norge og Sverige viser en markant økning i antall voldsforbrytelser og spesielt voldtekter. Fra 1995 til 2006 økte for eksempel antall voldtekter i både Norge og spesielt Sverige med over 140 prosent, mens det i Danmark var en langt mer moderat økning på 15 prosent. Kan det være fordi Danmark tør løfte frem ulik problematikk, og dermed settes i beredskap til å kunne iverksette effektive tiltak?

Dersom statistikkbyråene i Sverige og Norge hadde vært like bevisste sitt kritiske uavhengige samfunnsoppdrag som statistikkbyrået i Danmark, så hadde vi kanskje hatt mer kunnskap om årsakene til den sterke økningen i kriminaliteten også i Norge og Sverige.

Les mer: ”Innvandrere i Danmark 2007 ” hos Danmarks Statistik

Se SSBs kriminalstatistikk

Se svensk kriminalstatistikk fra BRÅ