Islam

Barn av muslimsk par i lesbisk fosterfamilie

Et barn av et muslimsk par i Trondheim er plassert hos lesbiske fosterforeldre. Barnets mor har reagert på valget av fosterfamilie, og har engasjert det muslimske samfunnet til å ta affære. Trondheim kommune sier plasseringen er uheldig, men av hensyn til barnet vil de likevel ikke bytte familie. Kommunen har derimot, på bakgrunn av henvendelsen fra muslimene, endret rutinene for ”å sikre hensynet til barnets kulturelle, språklige og religiøse tilknytning”.

Overfor Adresseavisen.no vil kommunaldirektør Jorid Midtlyng ikke bekrefte at det dreier seg om et lesbisk par som skal ta hånd om et muslimsk barn under skolepliktig alder. Men det heter at fra sikre kilder har avisen fått bekreftet at det fra muslimsk hold reageres på fosterforeldrenes seksuelle legning.

I et brev til Det muslimske samfunnet (MST) beklager kommunaldirektør Midtlyng kommunens valg av fosterforeldre, et valg hun karakteriserer som «uheldig». Derimot hevder hun at ut ifra barnets behov, er plasseringen både riktig og nødvendig. Hun skriver videre at hun har forståelse for MST’s syn, men at det ut ifra barnets behov ikke er forsvarlig å flytte barnet til et annet fosterhjem nå. Ved senere evaluering av barnets behov vil barnevernstjenesten derimot vurdere muligheten for å finne løsninger som tar hensyn til muslimenes syn.

Saken dreier seg om en muslimsk familie, hvor foreldrene er psykisk skadd etter tortur i hjemlandet, og hvor barnet, som er under skolepliktig alder, også barnet sliter med alvorlige psykiske problemer. Det hastet derfor med å finne en egnet fosterfamilie, med de riktige forutsetningene til å håndtere denne typen utfordringer, hvilket altså det lesbiske paret er i besittelse av. Men dette holder altså ikke for barnet biologiske mor og MST, der det kan synes som om religiøsitet er det viktigste.

Styreleder Matri Abroud i MST forteller at de er i dialog med barnevernet.

_Vi er ikke fornøyd med dialogen vi har hatt med kommunen, sier Abroud.

I brevet fra kommunen vises det til at det har vært to møter mellom kommunaldirektør Midtlyng og MST for ”å finne en rimelig løsning” i saken. Midtlyng viser til en lengre dialog mellom kommunen, barnevernet og MST, hvor hensikten har vært både å komme frem til en forståelse for barnevernets oppgaver, samt å øke kommunens kjennskap til fremmede kulturers behov.

Det fremkommer også at Trondheim kommune, på bakgrunn av henvendelsen fra muslimene, har endret rutinene for å sikre hensynet til barnets kulturelle, språklige og religiøse tilknytning.

_Det kulturelle mangfoldet blant barn som trenger hjelp, er større enn utvalget av fosterfamilier. Selv om barnevernet etterstreber å finne rett match mellom barn og familie, lar dette seg ikke alltid gjøre. Derfor håper kommunaldirektøren at flere muslimer vil melde seg som fosterfamilier, sier Midtlyng, som benekter at kommunen har brutt loven ved å plassere et muslimsk barn hos et lesbisk par.

_Det er mange hensyn å ta, og i denne saken har hensynet til barnets beste vært overordnet, sier Midtlyng, som viser til at det nå er langt flere innvandrerfamilier som trenger bistand fra barnevernet enn det er etnisk norske.

_I de fleste saker finner familiene feil ved fosterforeldrene. Det tror jeg er en iboende skepsis, sier kommunaldirektøren.