Statistikk

SSB med upresise holdninger til innvandrere

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin årlige undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring avdekker at også i 2007 mener de fleste at innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. Det var også en nedgang i det som er uenige i dette i forhold til 2006. Men mer liberal flyktningpolitikk ønskes ikke. Samtidig er SSBs spørsmål upresise og vage.

Statistikk fra SSBs årlige undersøkelse om befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring for 2007 viser at 72 prosent av de spurte er enige i at innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. Andelen som var uenige, sank med 6 prosentpoeng til 11 prosent i 2007, mens andelen som var helt enige, økte med 5 prosentpoeng. I samme undersøkelse svarte 90 prosent at de var enige i at alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn. Bare 5 prosent var uenige i denne påstanden.

SSB mener at en mulig forklaring på den økte verdsettingen av innvandreres arbeidsinnsats og den økte viljen til å likebehandle innvandrere på arbeidsmarkedet, er den senere tids fokus på arbeidslivets mangel på arbeidskraft. Men når SSB hevder at ”behovet for arbeidskraft nå (er) så stort at det vanskelig kan dekkes med innenlandske arbeidskraftsreserver – et budskap som formidles stadig sterkere i media”, så er de på kollisjonskurs med NHO. Som HRS formidlet i går, mener NHO at arbeidskraftsreserven på om lag 700 000 personer som er helt eller delvis ute av arbeidsmarkedet, vil være viktigere å få i jobb enn å importere arbeidskraft. I tillegg vil det være viktig å få flere innvandrere i jobb. I alle fall hvis målsettingen er verdiskapning.

Ikke mer liberal flyktningepolitikk

SSBs undersøkelse viser samtidig at et klart mindretall ønsker en mer liberal flyktningepolitikken. Bare 8 prosent av de spurte ønsker at det skal bli lettere for flyktninger å få adgang til å få opphold i Norge, mens nær 90 prosent ønsker at flyktningers adgang til å få opphold i Norge bør være som i dag (50 prosent), eller bli vanskeligere (39 prosent).

Undersøkelse preget av upresise spørsmål

SSBs holdningsundersøkelse om innvandrere og innvandring er i imidlertid preget av upresise og vage spørsmål. Dette illustreres av at det i samtlige spørsmål blir spurt om holdninger til innvandrere flest og innvandrere som en samlet gruppe. Dermed blir det umulig å skille mellom folks holdninger til for eksempel familieinnvandring og arbeidsinnvandring. Det er heller ikke spurt om holdninger til mer kontroversielle sider ved innvandring og integrering som for eksempel kvinner i arbeid, muslimers religionsutøvelse, synet på bruk av hijab, osv.

I Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) sitt integreringsbarometer for 2006 ble det spurt om befolkningens holdninger til flere av disse spørsmålene. Her svarte for eksempel 54 prosent av de spurte at en burde begrense innvandringen av muslimer til Norge. I tillegg var et klart flertall av de spurte negative til jenters og kvinners bruk av hijab på skolen, på arbeidsplasser og i offentlig virksomhet. Samtidig setter resultater fra IMDIs undersøkelse spørsmål ved SSB sin tolkning om at jo mer kontakt med innvandrere, jo mer positive holdninger til innvandrere. Et klart flertall i IMDI-undersøkelsen svarer at deres kontakt med innvandrere har påvirket deres syn på innvandrere både positivt og negativt. SSBs undersøkelse bør derfor tolkes i sammenheng med resultatene fra IMDI sin undersøkelse.

Les SSB sin holdningsundersøkelse

Les IMDI sitt integreringsbarometer (i pdf)