Vold og overgrep

Vil styrke offerets stilling

Regjeringen foreslår tiltak som skal styrke både fornærmede og etterlatte i kriminal- og straffesaker. I 2008 har Justisdepartementet satt av 44 millioner kroner til dette formålet.

Regjeringen mener at tiden er moden for å gi fornærmede og etterlatte i kriminal- og straffesaker økt oppfølgning og bistand, i tillegg til styrkede rettigheter i straffeprosessen.

Straffesystemet skal søkes utformet slik at alle som er involvert føler seg inkludert, og blir behandlet med verdighet og respekt. Regjeringenen mener tradisjonen hvor staffesaken anses som et «oppgjør» mellom tiltalte og samfunnet må nyanseres.

Dette innebærer at bistandsadvokatordningen utvides. Regjeringen foreslår å utvide ordningen til å gjelde de fleste seksualforbrytelser, herunder voldtekt, vold i nære relasjoner og menneskehandel – også før anmeldelse inngis. Det samme gjelder ofre for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I tillegg skal etterlatte få tilbud om bistandsadvokat i flere saker.

Det heter videre at barn som utsettes for vold og overgrep er en særlig utsatt gruppe. Gjennom etablering av Barnehus vil regjeringen bygge opp et bedre tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep.

For å gi et bredt tilbud til de som har blitt berørt av kriminalitet, ønsker regjeringen å videreutvikle ordningen med rådgivningskontor for kriminalitetsofre. Det foreslås en gratis støttetelefon for ofrene.

Retten til voldsoffererstatning foreslås utvidet. Barn som er vitne til vold mot nærstående, foreslås rett til erstatning. Det samme gjelder etterlatte til drapsofre og søsken av disse. Mennesker som får personskade på grunn av trusler, blir også omfattet av ordningen med voldsoffererstatning.

Les hele innlegget av justisminister Knut Storberget hos Justis- og politidepartementet