Økonomi

Regjeringen vil sende flere ”unorske” fanger hjem

Under tittelen ”’Unorske’ fyller fengslene” skriver departementet at det er et mål for regjeringen at flere innsatte med utenlandsk statsborgerskap kan overføres til soning i hjemlandet. Det er en kapasitetsmessig gevinst.

Med henvisning til et innlegg i VG 16. oktober 2007 skriver Justis- og politidepartementet at utenlandske fanger tar opp fengselsplasser i Norge. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med. De skriver:

Utenlandske fanger tar opp fengselsplasser i Norge, og i mange tilfeller vil soning i den enkeltes hjemland virke mer avskrekkende enn straffegjennomføring i Norge. Regjeringen har intensivert arbeidet med å overføre flere dette gjelder til soning i hjemlandet.

Det heter videre at utgangspunktet i internasjonal strafferett er at en dom gjennomføres i den stat hvor den er avsagt, og hvor det straffbare forholdet er begått. Men så påpekes det at:

I noen tilfeller taler imidlertid rehabiliteringshensyn og sosiale forhold for at domfelte bør overføres til soning i hjemland.

Høsten 2006 ble det nedsatt en tverrdepartemental arbeidsgruppe med formål å få til en mer effektiv behandling av utvisningssaker til straffedømte utlendinger. Det er her snakk om hurtigprosedyre i utvisningssaker, bilaterale avtaler, og et mer forpliktende samarbeid med EU relatert til overføringsadgang og en forenklet prosess i forhold til gjeldende avtaleverk.

Det understrekes at det er stor kapasitetsmessig gevinst på overføringene. I 2006 ble åtte innsatte overført til soning utenfor Norden. Av disse var seks basert på frivillighet, mens to ble overført uten samtykke. Den kapasitetsmessige gevinsten av disse overføringene utgjorde total 3.350 soningsdøgn.

Hittil i år er 20 innsatte blitt overført til fortsatt straffegjennomføring i land utenfor Norden, med kapasitetsmessige gevinst på 9.856 soningsdøgn.

Det heter at med fortsatt satsing på dette området, forventes det en økning i antall overføringer i tiden fremover.