Arbeid og utdanning

Minoritetstak i barnehagen

Barnehagen Skattekisten i Drammen vil gjerne være flerkulturell, men har likevel valgt å sette som mål at minst 50 % av barna i barnehagen skal være norske. Noen må snakke ledelsen i denne barnehagen tilrette!

Jens
Tomas Anfindsen
, HRS

Flere av barnehagene i drammensområdet har 70-80 % barn med
minoritetsspråklig bakgrunn. Tone Fleischer, som er daglig leder av
Skattekisten barnehage, tror at barna blir bedre sosialisert inn i det norske
miljøet og samfunnet, og lærer seg bedre norsk hvis barnehagen har en
overvekt av barn som er etnisk norske. Derfor har styret i Skattekisten barnehage
nå vedtatt en 50-50-fordeling av norske og fremmedspråklige barn. Dette melder
Vårt Land på sidene 6-7 i dagens papirutgave.

Utspillet fra Fleischer og vedtaket fra Skattekisten
barnehage kan se ut som et eksempel på godt, alminnelig folkevett, overfladisk
sett. Selvsagt har det noe å si for oppvekst- og læringsmiljø i både barnehager
og skoler hvor mange prosent av elevene som har et annet morsmål og en annen
hjemmekultur enn norsk, skulle man tro. Men så innlysende dette enn måtte virke,
støter denne innsikten mot sentrale politisk-korrekte dogmer i Det nye,
multikulturelle Norge.

Ett av de sentrale politisk-korrekte dogmer i Det nye,
multikulturelle Norge, er jo at ethvert menneske kun er et individ, og
at enhver generalisering basert på individets etniske gruppetilhørighet, er
rasistisk. Skattekisten barnehage har tydeligvis glemt å ta hensyn til dette. Når man innrømmer at den etniske fordelingen i en barnehage har noe å
si, på den ene eller andre måten, innrømmer man jo samtidig at det finnes
etniske gruppeegenskaper som er relevante, på den ene eller andre måten. Det er
å håpe at Skattekisten barnehage innser fadesen, og sender ut et dementi og en
beklagelse – prompte!

Et annet sentralt, politisk-korrekte dogme som Skattekisten
barnehage tydeligvis har oversett, er regelen om at innvandringens mengde skal
være irrelevant for integreringens vellykkethet. Skattekisten barnehage ser jo
ut til å si rett ut det alle egentlig vet, nemlig at mengden innvandrere har
betydning for integreringen. Selvsagt skjønner alle at minoritetsgruppers integrering
inn i det norske samfunnet blir en vanskelig øvelse under omstendigheter der
norsk kultur er i minoritetsposisjon, men det Skattekisten tydeligvis har glemt
her, er at dette er en forbudt sannhet i Det nye Norge. HRS regner med at
politikere med bakgrunn fra skolerings- og lederkurs hos Høyre vil kunne korrigere
ledelsen i Skattekisten, og forklare at koblingen mellom innvandring og
integrering skyldes en intellektuell ”sammensausing” av to atskilte begreper.

Videre virker det som om Skattekisten barnehage ikke har
hatt tilstrekkelig respekt for dogmet om at innvandring er en berikelse som
faktisk styrker ”det norske” i samfunnet vårt. Det er jo norsk å være god og
norsk å være gjestfri, og dessuten har Norge vært multikulturelt helt siden
vikingtiden. I stedet kan det se ut til at Skattekisten barnehage opererer med
en statisk og essensiell kulturforståelse, og at de ikke har forstått at ”det
norske” er noe som er i kontinuerlig forandring. HRS regner med at det er
sterke krefter ”der ute” som kan påta seg jobben med å forklare Skattekisten at de må holde opp med å klamre seg til en utdatert, nostalgisk
fellesskapsforståelse av det norske samfunnet. Get real, liksom!

Men foruten det at Skattekisten nå har gått helt i baret når
det gjelder politisk-korrekt finfølelse, kan det se ut til at ledelsen der har
oversett visse lovmessigheter i den politisk-inkorrekte samfunnsdynamikken
også. For hvis man skal begynne med minoritetskvoter i barnehagene (og skolene),
så vil jo dette innebære at barn fra innvandrertette bydeler må kvoteres inn i
barnehager (og skoler) i mer innvandrerglisne områder. Dette vil da innebære at
familier som bevisst har emigrert til områder der det finnes få innvandrere,
nettopp for å skåne sine barn mot for mye kulturberikelse under oppveksten, nå vil
bli påført slik berikelse mot sin vilje. Men da er vi ute på en farlig galei; en slik utvikling vil fremme den politiske radikaliseringen og vil kunne drive
helt vanlige, moderate nordmenn rett i armene på Fremskrittspartiet.

Her ser det ikke ut til å være noen lettvint utvei, og konklusjonen blir derfor klar: Noen må snakke ledelsen i Skattekisten
barnehage tilrette!