Forskjellsbehandling og diskriminering

Kartlegging av diskriminering i statlig sektor

Regjeringen tar alle påstander om diskriminerende holdninger i det offentlige alvorlig, og starter nå en bred og systematisk kartlegging om eventuell diskriminering. Likestillings- og diskrimineringsombudet vil ha en sentral rolle.

”Påstander om diskriminerende holdninger i det offentlige må tas alvorlig. Jeg vil derfor igangsette en bred og systematisk kartlegging av hvordan den faktiske situasjonen er når det gjelder etnisk diskriminering fra myndighetspersoner,” sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen (Ap) på Regjeringen.no.
Han påpeker at en bred og systematisk gjennomgang vil være et viktig bakgrunnsmateriale i arbeidet med å sikre likebehandling. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) understreker at det i staten skal være nulltoleranse mot all diskriminering.

Kartleggingen vil blant annet omfatte følgende tiltak:

Alle departementer skal skriftlig redegjøre for hva som gjøres for å bekjempe diskriminering innen statlig sektor, og for eventuell forekomst av etnisk diskriminering/opplevd forskjellsbehandling utøvd av statlige myndigheter.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) vil utarbeide en samlet oversikt over det materialet departementene skaffer, og andre foreliggende rapporter som omhandler opplevd diskriminering.

LDO skal deretter på selvstendig grunnlag gjennomføre ytterligere undersøkelser/kartlegginger. Ombudet kan også med bakgrunn i sitt tilsynsansvar ta kontakt med utvalgte etater for å se nærmere på hva som gjøres for å bekjempe diskriminering.

Nye data fra SSBs levekårsundersøkelse blant ikke-vestlige innvandrere 2005-2006 om opplevd diskriminering vil foreligge over nyttår. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil i løpet av oktober 2007 offentliggjøre resultater fra et representativt landsdekkende utvalg av innvandrerbefolkningen om opplevd rasisme/forskjellsbehandling.

Hvis gjennomgangen viser at det er nødvendig, skal det iverksettes strakstiltak.

Det vil bli lagt fram en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering høsten 2008, sammen med statsbudsjettet.

LDO kan ved behov fremme forslag til strakstiltak.