Om HRS

Formål og målsetting med HRS

Formålene til HRS er: · generell kunnskapsheving om et fleretnisk og flerreligiøst samfunn · et mer handlekraftig beslutnings-, støtte- og hjelpeapparat Målsettingen til HRS er:…

Formålene til HRS er:

· generell kunnskapsheving om et fleretnisk og flerreligiøst samfunn

· et mer handlekraftig beslutnings-, støtte- og hjelpeapparat

Målsettingen til HRS er:

· å bidra til at demokratiets verdimessige bærebjelker videreføres

HRS’ grunnleggende filosofi og arbeidsmetode er å dokumentere og analysere misforhold, for således å kunne presentere konkrete forslag til det politiske lederskapet om hva som kan gjøres for å løse kritikkverdige forhold.HRS retter seg mot forhold både nasjonalt og internasjonalt.

HRS’ målgruppe er alle personer og profesjoner som kan ha direkte eller indirekte nytte av vår innsats.

HRS’ virksomhet tufter både på idealisme, frivillig innsats, avdekket behov og oppfatning av at det offentlige på mange måter har sviktet når det gjelder å iverksette (nødvendige) tiltak for realisere et velfungerende fleretnisk og flerreligiøst samfunn. Samtidig mener vi det er særdeles viktig å ivareta, og videreutvikle, det vi oppfatter som sentrale bærebjelker i vårt demokrati:

· likestilling mellom kjønnene,

· likeverd mellom mennesker uansett nasjonal, etnisk, sosial, kaste-, stamme- eller klanbakgrunn,

· ytringsfrihet, samt

· religiøs frihet (hvilket innebærer både mulighet til å velge å praktisere enhver religion og muligheten til å fravelge enhver religion).

HRS arbeider for at alle borgere i Norge skal slutte opp om overnevnte som del av våre felles grunnleggende rettigheter, plikter og verdier.