Terrorisme og ekstremisme

Dumme og uvitende nordmenn kan lynsje muslimer

Politiets sikkerhetstjeneste sin øverste leder, Jørn Holme, sier han er redd for hva som vil skje i Norge etter et eventuelt terrorangrep. Han frykter at dumme og uvitende nordmenn, som ikke kan skille mellom islam og islamisme, kan komme til å skape en lynsjestemning mot alle muslimer i Norge. Burde ikke Holme heller være bekymret for et eventuelt terrorangrep?

Rita Karlsen, HRS

Gårsdagens møte om ”Muslimer, Norges sikkerhet og overvåkning” arrangert av Muslimsk Studentsamfunn (MSS), var på flere måter en selsom opplevelse. I panelet satt justisminister Knut Storberget (Arbeiderpartiet), leder av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Jørn Holme (tidligere statssekretær for daværende justisminister Dørum fra Venstre), og advokat Abid Raja (i tillegg venstremann og muslim).

Både Storberget og Holme uttrykte glede og tilfredshet – i dialogens navn – med arrangementet, samtidig som det ble sagt at myndighetene kan lære ”av dere” (tolket av meg til å være muslimer) og slik rydde av veien misforståelser og ubegrunnet frykt.

Min egen lærekurve forble relativt flat i går, men fryktkurven steg noen hakk. Jeg kjente frykten stige i takt med at de øverste ansvarlige for sikkerheten til Norge talte, og spesielt ble jeg opprørt over PST-sjef Holme. For justisminister Storberget var opptatt av regelverk, prosedyrer og rutiner knyttet til bekjempelse av terror og organisert kriminalitet, og selvsagt dialog, i tillegg til åpenhet. Slik sett var hans innlegg nøkternt og i en politisk forventet kontekst, men advokat Raja var mer opptatt av å stille spørsmål. Raja ville særlig vite hvor mange muslimer som eventuelt blir overvåket av PST og eventuelt hvem, og om noen blir overvåket ulovlig. PST-sjefen syntes derimot å være mest opptatt av å fortelle muslimer i Norge at de selv ikke må koble terror til islam. For nordmenn er for dumme til å forstå at dette ikke har noen sammenheng. ”90 prosent av den norske befolkningen skjønner ikke forskjellen på islam og islamisme. Når det blir hevdet at det er ’bred overvåkning av muslimer’, ja, da sitter det for eksempel en fyr på Fauske og tenker: ’Så flott at de overvåker muslimene’,” sa Holme.

Jørn Holme åpnet med at ingen (og han understreket ingen), i Norge blir overvåket ut fra etnisitet eller religiøst grunnlag. Ei heller ut fra at man går i Levis-bukser eller kjører Toyota. Deretter gjøv han løs på myten som regjerer i forhold til PST, idet han mener det eksisterer en vrangforestilling om at en bedriver overvåkning knyttet til slik den foregikk for 30 – 40 år siden. Og for å virkelig berolige ”oss” (av meg oppfattet til muslimer) i forhold til det å begå overgrep i religions navn, så fortalte Holme at det også innen kristendommen har foregått mye galt, hvorpå han eksemplifiserte med at i USA på 60-tallet så ble svarte voldtatt av hvite, som dagen etter gikk i kirken.

Unyansert? Ja, men min erfaring er at det sjelden stilles krav til nyanser hvis det henvises til kristendom eller USA, som i mange tilfeller synes å være to sider av samme sak. Og Holmes eksempel ble da også møtt med latter fra salen, og latter ble det flere ganger, spesielt når ”menneskerettighetsbrudd-land nr. 1” ble nevnt; USA.

Holme påpekte videre at 90 % av dem som rammes av terror er muslimer, men han sa ingenting om hvem som utfører terroren. Hva gjelder terrorfaren i Europa, hevdet han at denne i første omgang kommer innenfra. ”For det er ikke slik at Osama Bin Laden vil komme med båt inn Oslofjorden,” sa Holme, til ny latter fra salen. Når det gjelder Norge spesielt, påpekte han at det er fåtall personer i Norge som utgjør en terrorfare, da i betydningen at de støtter terror i utlandet. Samtidig sa han at ”enkelte av disse er blitt norske statsborgere”. Hva sistnevnte opplysning skulle fortelle, ble for meg noe uklart, men det kan tolkes dit hen at dette ”fåtallet” har innvandrerbakgrunn. Han presiserte heller ikke hva han mener med ”støtter terror i utlandet”, for et gyldig spørsmål i så måte bør vel være om dette innbefatter islamister som støtter eller er medlemmer av organisasjoner som er tilhengere av, eller villige til, å bruke vold. Videre synes Holme med dette å vite at et fåtall av norske muslimer støtter Hamas eller islamsk jihad?

Og nettopp vold var sentralt for Holme. Han understreket at verken islamisme, fundamentalisme eller ønsket om en shariastat er noe tema for PST: ”Det eneste interessante er: ’Kan det brukes vold?’ – Nothing more, nothing less,” sa Holme.

Holme understreket en rekke ganger at andelen personer som er utsatt for spesiell oppmerksomhet fra PST, er liten. Han tallfestet antallet til ”et par hundre stykker”, tolket av deltakerne til rundt 200, men understreket at dette var innenfor alle områdene som PST jobber med. Dette omhandler både sikkerhet i forhold til a) fremmede agenter som driver ulovlig etterretning, b) voldelig høyreekstremisme, c) personer som truer medlemmer av statsledelsen, d) personer som kan eksportere ulovlige produkter til bruk i masseødeleggelsesvåpen og e) personer som støtter terrorvirksomhet i utlandet eller som kan tenkes å planlegge slik virksomhet i Norge. Og til tross for gjentatte spørsmål, ikke minst fra Raja, ble ikke andelen muslimer tallfestet. Holme viste til, riktig nok, at religion i så måte ikke var interessant for dem. Mindre betryggende var det at Holmes tilnærming til sikkerhet i Norge ikke virket spesielt avvergende.

Holme fortalte at en av de største bekymringene til PST var følgende: ”Hva vil skje med Norge ved et eventuelt terrorangrep?” Holme selv var ikke i tvil: ”Det vi frykter er at det vil bli en lynsjestemning mot muslimer. Det vil bli en polarisering i samfunnet, og det vil bli brukt vold, der høyreekstreme krefter går til angrep på muslimer.” Hvorpå han eksemplifiserte med udokumenterte påstander om hvordan det ”tidligere liberale Nederland” så dårlig hadde taklet ekstremistdrapet på Theo van Gogh. Storbritannia derimot, som ”er mer vant til terror”, hadde taklet dette på en langt mer nyansert og rolig måte, sa Holme. Mon tro om han har fått med seg at 13 prosent av unge britiske muslimer støtter terrorgrupper som al-Qaida?

Skremt? Ja, jeg ble skremt av PST-sjef Holme. At vi har en leder av PST som har som største bekymring at en terrorhandling på norsk jord vil føre til stigmatisering av muslimer, heller enn å bekymre seg for at en terrorhandling på norsk jord kan skje, synes jeg er intet mindre enn skremmende. Videre opplever jeg det som skremmende at PST-sjefen, slik jeg tolker han, indirekte sier at en eventuell terrorhandling på norsk jord vil bli utført av muslimer (islamister). For ellers er det vel ingen grunn til å nettopp frykte at muslimer generelt skulle bli utsatt for stigmatisering og polarisering etter et terroranslag?

Da hjelper det lite at flere av de tilstedeværende muslimer som talte i går, minnet om at terror rammer vilkårlig, og at også muslimer vil bli rammet.

Kan Stortinget (ved Riksrevisjonen, fortrinnsvis forvaltningsrevisjonen) påse at PST sitt budsjett på 250 millioner kroner, og at de 450 personer som arbeider i sikkerhetstjenesten, fokuserer på de riktige tingene?