Arbeid og utdanning

Arbeidsmarkedet viktig for ikke-vestlige kvinners integrering

23.01.07. Få kvinner med innvandrerbakgrunn er i jobb i Drammen. Ikke rart integreringen går sakte, sier arbeidssomme Ugur. IMDi tror det handler om tradisjonelt kjønnsrollemønster.

Seks av ti minoritetskvinner i Drammen har ikke jobb. «Ikke rart at integreringen går sakte,» sier Semra Ugur (36) til Drammens Tidende.no. Ugur mener det er viktig å delta i arbeidslivet. «Hvis ikke er det lett å glippe over i religiøse sekter for å få trygge rammer i livet sitt,» sier hun.
Men flertallet av minoritetskvinner i Drammen er ikke som Ugur. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser nemlig at bare 42 prosent av ikke-vestlige innvandrerkvinner i Drammen har jobb. Dette er lavere enn både landsgjennomsnittet for ikke-vestlige innvandrerkvinner, ikke-vestlige innvandrermenn og kvinner generelt i Norge.

I Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) prøver de å finne ut hvorfor det er slik. Arbeidslinja står sterk i Norge, og blir av mange hevdet å være den viktigste nøkkelen til integrering. Ifølge assisterende direktør i IMDi, Skjoldvor Fjeldvær, er det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret i mange minoritetsmiljøer en av forklaringene til den lave yrkesdeltakelsen blant ikke-vestlige innvandrerkvinner.