Arbeid og utdanning

Sterk vekst i arbeidsinnvandrere

Det er sterkt vekst av arbeidsinnvandrere i Norge.

Økningen av arbeidsinnvandrere gjelder både de som er her på kortidsopphold (under 6 måneder, ikke registrert som bosatt) og lengre opphold (over 6 måneder, registrert som bosatt), melder Statstistisk sentralbyrå (SSB).

Gruppen på kortidsopphold talte i fjerde kvartal i fjor 55 343 lønnstakere, som er en økning på om lag 46 prosent (eller ca 17 500 personer) i forhold til fjerde kvartal 2005. I samme periode var det en vekst på 13 012 sysselsatte som innvandret i form av å bli registrert som bosatt. Dette gir at det siste år var en samlet vekst i sysselsettingen på 30 419 personer som kom fra utlandet. De som derimot ikke er medregnet i denne statistikken er selvstendig næringsdrivende på korttidsopphold og sjøfolk bosatt utenfor EØS-området.

Den sterkeste veksten kommer fra de nye EU-landene, dvs. Polen, Litauen, Estland, Latvia, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Ungarn, Malta og Kypros. De fleste av arbeidsinnvandrerne jobber i bygg- og anlegg, deretter følger industri og utleie av arbeidskraft (disse har sitt faktiske arbeidssted i bedrifter i andre næringer).

Av de som er registrert bosatt var det en nedgang i arbeidsledighet for alle grupper fra fjerde kvartal 2005 til 2006. Av de som ikke er registrert bosatt var det samlet sett nedgang i arbeidsledigheten, men med en økning for personer fra både de gamle og de nye EU-landene. Eksempelvis for polakker som ikke er registrert bosatt var 7,2 prosent (43 personer) arbeidsledig i fjerde kvartal 2005, mot 9,4 prosent (52 personer) i fjerde kvartal 2006.