Innvandring

Høyre med egen mangfolds- og integreringsmelding

Høyre la i dag frem en egen mangfolds- og integreringsmeldingen. På pressekonferansen understreket leder Erna Solberg at Høyre vil føre en streng, men rettferdig innvandringspolitikk.

Høyre vil stille krav og gi mennesker muligheter til å lykkes, samt forsvare de unges rett til å velge. Punktene Høyreleder Erna Solberg fremhevet er å styrke språkkunnskap blant annet ved å utvide antallet obligatorisk norsktimer i Introduksjons-programmet, tilbud om gratis barnehageplass mens de voksne er på introduksjonskurs, og innføre obligatorisk oppmøte på 4-årskontrollen som kan sanksjoneres økonomisk ved manglende oppmøte. Solberg sa at det enda ikke var bestemt om det kan bli aktuelt å sanksjonere i forhold til trekk eller stopp av barnetrygd. Videre ønsker Høyre å åpne for at det blir gitt bekymringsmelding til barnevernet hvis foreldre ikke sørger for at barna lærer norsk.

Høyre ønsker også å satse langt mer målrettet på å få innvandrerkvinner ut i arbeidslivet enn hva de hittil har gjort. De ønsker også å innføre trygdeordninger som stimulerer til arbeid, og ikke til passivitet.

Hva gjelder tvangsekteskap, var Høyres budskap noe mer ullent. Solberg påpekte at de vil satse på forebyggende arbeid og informasjon, samt styrke hjelpetiltakene. Sistnevnte skal blant annet gjøres ved å opprette ”en instans” som skal være et lavterskeltilbud. Denne instansen skal ta utgangspunkt i at unge som frykter et tvangsekteskap kan henvende seg dit for å be om at familier blir innkalt til samtaler. Hensikten med samtalen er å klargjøre hva som er norsk lovverk på området, og at saken vil bli registrert. På spørsmål om instansen skal være et statlig fundamentert tilbud, svarte Solberg at det ikke var avgjort om den skulle være statlig eller kommunal, men den skulle være i offentlig regi.

I tillegg vil Høyre skjerpe kravene til underholdsplikt ved familieinnvandring.

For å stoppe kjønnslemlestelse vil Høyre etablere systemer som gjør at helsepersonell melder dette til politiet, ikke bare til barnevernet. På spørsmål om dette innebærer at Høyre ønsker en meldeplikt relatert til kjønnslemlestelse, var svaret at Høyre mener det er svakheter i dagens praksis hva gjelder lemlesting av pikebarn og forholdet mellom barnevern og politi. Videre vil Høyre innkalle alle foreldre til jenter under 18 år for å samtale om konsekvenser ved kjønnslemlestelse. Men Høyre vil fortsatt ikke jentebarns underliv skal behandles på lik linje med guttebarn. Høyreleder Solberg understreket nok en gang at hun mener å undersøke jentebarns underliv er krenkende. Hun ble supplert av Afshan Rafiq, som leder Høyres integrerings- og mangfoldsutvalg, som viste til at Helse- og sosialdirektoratet har hevdet at det ”bare” er 1 prosent av jentebarn som er i risikogruppe for kjønnslemlestelse. Men det Rafiq unnlot å si var at dette er tall for de som fødes i Norge, de tar altså ikke høyde for de barna fra aktuelle land som er innvandret til Norge. For to år siden viste befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå at det var registrert bosatt over 8 000 jenter i alderen 0-19 år fra land der kjønnslemlestelse er en praksis. I underkant av 5 000 av disse var under 9 år, herav 2 500 fra høyrisikolandet Somalia. Og denne gruppen er i rask vekst.

Hva gjelder tildekning, støttet Høyre et forbud mot niqab i undervisningssituasjonen.

Høyre var derimot meget uklar hva gjelder denne meldningen, som en mangfolds- og integreringsmelding, og deres syn på innvandring. Selv ved gjentatte spørsmål fra salen, var ikke Høyre klar på om de ser noen sammenheng mellom vellykket integrering og antallet innvandrere.

Hele meldingen kan lastet ned fra Høyres hjemmeside (pdf-format)