Innvandring

Rekordstor vekst i innvandrerbefolkningen i 2006

Aldri er det kommet flere innvandrere til Norge enn i 2006. De fire største innvandrergruppene i Norge har bakgrunn fra Pakistan, Sverige, Irak og Somalia, men veksten i innvandrerbefolkningen skyldes først og fremst økningen av polakker.

I løpet av 2006 økte innvandrerbefolkningen i Norge med 28 600 personer, som er den største veksten i innvandrerbefolkningen som er målt, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Totalt har 415 300 personer i Norge såkalt innvandrerbakgrunn, noe som tilsvarer 8,9 prosent av Norges totale befolkning. I overkant av 82 prosent, eller 341 800 personer, av innvandrerbefolkningen er førstegenerasjon (født utenfor Norge), mens 73 500 er etterkommere (født i Norge av to utenlandsfødte foreldre).

De fire største innvandrergruppene i Norge har bakgrunn fra Pakistan, Sverige, Irak og Somalia, men veksten i innvandrerbefolkningen kommer ikke minst av det betydelige antallet polakker som kommer til Norge. Polakkene består nesten bare av personer som selv har innvandret til Norge (førstegenerasjon), mens fire av ti med innvandrerbakgrunn fra Pakistan er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre (etterkommere).

Antallet innvandrere fra Øst-Europa økte med til sammen 11 400 personer, noe som er på om lag samme nivå som samlet økning i innvandrerbefolkningen fra Asia og Afrika (12 000). Likevel er det personer med ikke-vestlig opprinnelse som dominerer blant innvandrerbefolkningen i Norge. Ca. 75 prosent av innvandrere har opprinnelse fra et ikke-vestlig land.

Det er omtrent like mange menn og kvinner i innvandrerbefolkningen, men kjønnsfordelingen varierer mye for enkelte land. Det er klart flest menn med opprinnelse fra Polen (60 prosent), Storbritannia (59 prosent) og Irak (57 prosent), mens det er et stort kvinneoverskudd blant personer med bakgrunn fra Thailand (84 prosent), Filippinene (77 prosent) og Russland (66 prosent).

Det bor innvandrere i alle landets kommuner, flest i Oslo med 31,5 prosent av innvandrerbefolkningen. Dette gir at hver fjerde Oslo-borger har innvandrerbakgrunn. Flest ikke-vestlige innvandrere som andel av folketallet har Oslo (20 prosent), Drammen (16 prosent) og Lørenskog (13 prosent). To kommuner, Beiarn og Osen, er de eneste kommunene uten ikke-vestlige innvandrere.