Kjønnslemlestelse

Krever resultater for pengene benyttet i kampen mot kjønnslemlestelse

I kampen mot kjønnslemlestelse har Norge brukt over 24 millioner kroner fra 2001. Pengene er brukt på nærmere 40 forskjellige prosjekter, fra store prosjekter som det såkalte OK-prosjektet til små tiltak som teaterstykker og radioprogrammer.

Tallene kommer fram av en oversikt P4 har fått av Barne- og likestillingsdepartementet.
Leder av Stortingets Helse- og sosialkomite, Harald Nesvik, mener det bør foretas en gjennomgang av pengebruken.
«Det kan se ut som om midlene ikke har den effekten som man hadde håpet på at man skulle ha for å få bort dette uvesenet som omskjæring faktisk er,» sier Nesvik.
Han forlanger at statsråd Karita Bekkemellem ser på kost/nytteverdien:
«Her bør man nok ta en gjennomgang og se på hvordan pengene faktisk blir brukt.»
Informasjonssjef i Barne- og likestillingsdepartementet, Ragnhild Samuelsberg, understreker at det er vanskelig å måle effekten av forebyggende arbeid.

HRS har stor forståelse for at det er vanskelig å måle effekter av forebyggende arbeid, men det er ikke umulig. Utfordringen er at det må utarbeides kriterier for hvordan dette skal måles. En god start i så måte er å innlemme helseundersøkelser av alle barns underliv på helsekontrollene. På denne måten vil man avdekke andelen som allerede er omskåret, og om noen blir utsatt for lemlesting i løpet av sine første leveår. Hvis andelen stiger eller avtar samtidig som en intensiverer det forebyggende arbeidet, vil dette kunne si noe om effekten av arbeidet. Det er også fullt mulig å innføre en systematisk undersøkelse ved helsestasjonene for foreldrene, der man søker å avdekke foreldrenes kunnskaper og holdninger til kjønnslemlestelse.

Samtidig må staten ta innover seg at det forebyggende arbeid knyttet til kjønnslemlestelse, for eksempel ved informasjon til nyankomne om Norges holdninger til denne tradisjonen, er et kontinuerlig arbeid – stadig flere fra land der lemlesting er tradisjon får opphold i Norge, ikke minst gjennom ekteskap.