Kjønnslemlestelse

Familiehenrettelse og kjønnslemlestelse for retten i Sverige

Sverige klarer kanskje nå å få to unike dommer knyttet til et antatt æresdrap og en historisk sak om kjønnslemlestelse.