Kjønnslemlestelse

Åpent brev til Hordaland politidistrikt

Den siste måneden har Human Rights Service gjort undersøkelser knyttet til informasjon om at kjønnslemlestelse utføres i Bergen. Vi har nå gitt fra oss all informasjon skriftelig til Hordaland politidistrikt. Informasjonen omhandler blant annet dette, her sitat fra det åpne brev til politiet: ”Ved hjelp av kilder har vi de siste ukene identifisert fem familier, med til sammen syv døtre, som kan være kjønnslemlestet av omskjærer i Bergen. Vi har også informert politiet om til sammen 10 personer som kan være direkte involvert i utførelse av kjønnslemlestelse i Bergen, to av dem som omskjærere, og de resterende åtte personene enten som mellommenn eller at de besitter sentral informasjon om hvem som utfører kjønnslemlestelse i Bergen. Til sist har vi pekt på to konkrete steder i Bergen der formidling av omskjærer skal skje.” Utgangspunktet for arbeidet HRS har gjort, er en anmeldt voldtekt av en syv år gammel jente av somalisk opprinnelse i Bergen 20.desember. Jenta er undersøkt av lege, og det er funnet skader i underlivet. Det er imidlertid grunn å frykte at skadene kan være relatert til kjønnslemlestelse.

Hordaland politidistriktAllehelgens gt. 6Postboks 285, Sentrum5804 BERGEN

Mulig kjønnslemlestelse av jenter i BergenFra ulike hold har HRS fått informasjon om at en eller flere omskjærere av ulike etnisk bakgrunn praktiserer i Bergen.

I en rekke medieoppslag er det fremkommet at ei syv år gammel jente av somalisk opprinnelse skal ha blitt voldtatt, samt at siktet person er utsatt for overfall av jentas far. Da vi besitter informasjon knyttet til denne saken som kan være sentral, velger vi å offentliggjøre dette i håp om at politiet prioriterer saken høyt. HRS blir kontaktet ang mulig kjønnslemlestelseHRS mottok fredag 10.februar d.å. kopi av et brev sendt til Hordaland politidistrikt, med kopi til Fylkeslegen i Hordaland. Brevet er datert 5. februar og signert en lokal lege. Her fremkommer det en påstand om at det skal være flere praktiserende omskjærere i Bergen. I brevet informeres det om deres antatte etniske opprinnelse, og politiet anmodes eksplisitt om å etterforske kjønnslemlestelse av jenter i Bergen. Til HRS ber den lokale legen om anonymitet av sikkerhetsmessige årsaker.Mistanke om mulig kjønnslemlestelse er overbrakt politiet, da i forbindelse med en påstått voldtekt som skal ha funnet sted på en skole i Bergen. Offeret er en syv år gammel jente av somalisk opprinnelse.

Voldtekten skal ha funnet sted 20.desember, men ble først anmeldt 25.desember. Jenta skal, i følge foreldrenes informasjon til politiet, ha fortalt at det var hennes morsmålslærer ved skolen, også av somalisk opprinnelse, som stod bak overgrepet. Han ble derfor umiddelbart pågrepet og varetektsfengslet. I en påfølgende fotokonfrontasjon dagen etter, avviste jenta at denne læreren var gjerningsmannen. Hun sier at mannen som forgrep seg er en fremmed. Han er lys i huden med mørkt glatt hår, forklarte jenta. Den somaliske morsmålslæreren ble derfor løslatt. I etterkant har jenta likevel hevdet at det var morsmålslæreren, og han er derfor fortsatt siktet i saken og suspendert fra jobben. I overnevnte brev fra legen til politiet, med kopi til Fylkeslegen, pekes det på muligheten for at jenta kan ha vært utsatt for kjønnslemlestelse, og at skader som oppstod, prøves kamuflert som resultat av voldtekt. Undersøkelser i BergenHRS oppsøkte mandag 13. og tirsdag 14.februar ulike kilder i Bergen for å søke mer informasjon om forholdene. Vi gikk blant annet gjennom politiets mange avhør og ulike politirapporter knyttet til åstedsbefaringer med mer. Vi vil overhodet ikke trekke noen konklusjoner av den informasjonen vi fikk tilgang på. Vi vil imidlertid peke på noen forhold her, som vi mener kan være relevant for sakens videre etterforskning.

Først en saksopplysning: Jenta, som uomtvistelig er utsatt for et overgrep av en eller annen karakter, er syv år og kom til Norge for fire år siden, altså i en alder av tre år. Vanlig alder for kjønnslemlestelse i Somalia er syvårsalderen. Jenta har endret forklaring knyttet til mulig gjerningsperson. Først skal hun, i følge morens forklaring til politiet, sagt at det var morsmålslæren og at han har mørkt krøllete hår. Deretter sier jenta at mannen er helt ukjent for henne. Hun har beskrevet han som lys i huden med svart glatt hår som er strøket bakover. Jenta mener han er forholdsvis ung. Jenta skal ha fortalt, fortsatt i følge moren, at han skal ha hentet henne ut av skolen 20.desember og tatt henne med til en leilighet der hun møtte en eldre kvinne (det sies ingenting mer om denne kvinnen, verken noe om hennes nasjonalitet eller hvorfor de var der og hva som eventuelt ble sagt eller gjort), før hun ble tatt med tilbake til skolen der overgrepet skjedde, blant annet ved bruk av en ”sprøyteliknende gjenstand”. Hun nevner også en annen gjenstand som ser ut som ”fire til fem kulepenner som er samlet i en bunt”. Denne gjenstanden skal ha blitt ført inn i henne. Ingen vitner har sett verken jenta eller mannen på vei til og fra den nevnte leiligheten. Det er heller ikke funnet bevismaterial på det angitte gjerningsåstedet som tilsier at et overgrep har funnet sted der.Jenta klarer ikke å sannsynliggjøre en rekke påstander om hvordan hun gikk/ble syklet til og fra den nevnte leiligheten, heller ikke påståtte forhold underveis som kjøp av alkohol i en butikk. Hun forteller også at hun ble kjørt hjem etter skoletid av en navngitt norsk lærer, noe politiet etter grundige undersøkelser ikke finner hold i. Heller ikke jentas mor så at hun ble kjørt hjem.Jentas mor forteller i politiavhør at jenta ikke hadde noen adferdsforandringer etter den angivelige voldtekten 20.desember. Hun vasket også jentas truse, som hun hadde på seg den dagen hun skal ha blitt utsatt for overgrepet, uten at hun la merke til noe unormalt. Til politiet forteller moren at hun den 25.desember merket lukt fra jentas underliv da de lekte på gulvet. Ved ettersyn oppdaget moren omfattende skader, som hun selv har skissert for politiet (en tegning som HRS har sett, der moren merket av type skader og hvor de var). <beskrivelse tatt ut> I følge moren, skal jenta gjennom overtalelse motvillig ha forklart moren om voldtekt samme dag som moren sier hun oppdaget skadene i jentas underliv. Hun sier også at jenta fortalte at morsmålslæreren skal ha truet med ”å slakte henne” ved å skjære over strupen. Han skal også ha slått henne. Han skal ha kledd både seg selv og jenta naken, og oppført seg ”som en gal”. Han skal ha brukt tabelletter og alkohol og prøvd å få jenta til å drikke alkohol. I følge moren i politiavhøret, ønsker den syv år gamle jenta at han skal drepes.

Vi registrerer også at moren, etter å ha oppdaget sår og skader på datterens underliv, overtalere datteren til å fortelle ”hva som har skjedd” heller enn å straks bringe jenta til legen. Hun tar så datteren direkte til politiet, hvor hun anmelder morsmålslæreren for voldtekt.Helseundersøkelse av jentaJenta ble undersøkt ved Haukeland universitetssykehus 27.desember av sakkyndig lege. Utgangspunktet var at jenta skulle vært utsatt for brutal voldtekt. Sammenliknet med morens beskrivelser av skadene jenta var påført, peker legen, Claus Møller, som er overlege ved SO-teamet ved Haukeland sykehus, på helt andre former for skader enn hva moren fortalte politiet om. Her ordrett fra Møllers rapport: <beskrivelse tatt ut> Vår kommentar: Kjønnslemlestelse utføres på ulike måter og klassifiseres i fire kategorier. Det vanligste er avskjæring av kjønnslepper og som regel hele eller deler av klitoris (type 1 og 2). Type 3 er såkalt infibulasjon der man også syr igjen kjønnsorganet. Type 4, som er langt sjeldnere, kan blant annet omfatte stikking i kjønnsorganet for å skape blødning og innføring av material/gjenstand i vagina. Ut fra overnevnte kan de <beskrivelse tatt ut> være et resultat av at jenta ble holdt med tvang under en lemlesting, og at de øvrige funnene legen skisseres kan være spor etter kjønnslemlestelse av type 4. Vi mener således det er uheldig at jenta ble helseundersøkt kun med tanke på voldtekt, og ikke også for annen form for overgrep, som kjønnslemlestelse. Vi vil til dette også bemerke det underlige i at legens beskrivelse av jentas skader avviker betraktelig fra morens beskrivelser, ikke minst knyttet til hvordan moren forteller at hun fem dager etter den angivelige voldtekten oppdager at datteren har (illeluktende) infiserte og væskende sår i underlivet – en beskrivelse som ikke er å finne igjen i legens rapport. Politiet anmodet om å etterforske kjønnslemlestelseMorsmålslæreren, som er siktet i saken, tilhører en annen klan enn jentas familie, og mellom disse klanene er det stridigheter. Mannen er sønn av klanleder, forteller han til HRS. Han har de siste ti årene vært gift med en ressurssterk norsk kvinne. Han betraktes av faren til jenta som er utsatt for overgrep ”som en frafallen”, fremkommer det i politiavhør. Den siktede morsmålslærerens advokat, Odd Dreveland, har ved to anledninger oppfordret politiet spesielt om å vurdere utført kjønnslemlestelse av jenta som mulig årsaksforhold til skadene hun er påført, først i brev datert 18.januar, dernest i brev datert 25. januar. Det pekes eksplisitt på at mange jenter i Bergen kan være rammet av kjønnslemlestelse, og det refereres til tre navngitte personer som kan sitte på sentral informasjon om slike forhold. HRS har også muntlig informasjon om at en navngitt omskjærer i Bergen tar kr. 3000,- for å utføre kjønnslemlestelsen. Informasjonen må tas alvorlig og følges oppHRS har fulgt opp saken ut fra ulike aktørers bekymring om at mulig sentral informasjon ikke blir fulgt opp av politiet i Bergen. Ved hjelp av kilder har vi de siste ukene identifisert fem familier, med til sammen syv døtre, som kan være kjønnslemlestet av omskjærer i Bergen. Vi har også informert politiet om til sammen 10 personer som kan være direkte involvert i utførelse av kjønnslemlestelse i Bergen, to av dem som omskjærere, og de resterende åtte personene enten som mellommenn eller at de besitter sentral informasjon om hvem som utfører kjønnslemlestelse i Bergen. Til sist har vi pekt på to konkrete steder i Bergen der formidling av omskjærer skal skje. HRS har lite ressurser, og har derfor ikke kapasitet til å gjøre flere undersøkelser rundt saken, i tillegg må dette ansvaret ligge hos politiet. Selv om det her skisserte langt fra kan ses som håndfast informasjon om at kjønnslemlestelse praktiseres i Bergen, eller at den syv år gamle jenta kan være utsatt for et slikt overgrep, anser HRS den tilgjengelige informasjonen som så alvorlig, at vi mener å ha en samfunnsplikt om å opplyse om nevnte forhold, både til ansvarlig politi i Bergen og myndighetene. Vi har ved ulike anledninger de siste fem årene hørt tale om at kjønnslemlestelse utføres i Norge (blant annet i 2002 om omskjæring blant kurdere i Bergen). Ikke minst knyttet til overfallet på den siktede morsmålslæreren i Bergen med bruk av jernstang og kniv, og der overgriperen er faren til jenta, mener vi politiet må intensivere arbeidet i saken. Vi vil på det sterkeste anmode politiet om å ta denne informasjonen om mulige overgrep mot vergeløse barn ytterst alvorlig og søke å oppklare om informasjonen stemmer eller ei. En merknad til slutt: Da jentas foreldre har innsyn i sakens dokumenter, er det grunn til å tro at de aktuelle miljøene i Bergen kjenner til anmodningene fra siktedes advokat om å etterforske mulig kjønnslemlestelse, og at det skal befinne seg omskjærere i Bergen. Kilder i Bergen sier til HRS at sentrale personer er svært forsiktige nå i frykt for avsløring av virksomheten. Med vennlig hilsenHuman Rights Service v/

__________________Hege StorhaugInformasjonsleder